עזרה HP Deskjet 6540 Printer series

background image

1

תוספדמ

HP Deskjet 6500

series

ידכ

אוצמל

הבושת

הלאשל

יהשלכ

,

רחב

דחאב

םיאשונהמ

םיאבה

:

HP Deskjet 6540-50 series

HP Deskjet 6520 series

תועדוה

םינייפאמ

םידחוימ

הלעפה

הנושאר

רוביח

תספדמה

תספדה

םימוליצ

תספדה

םיכמסמ

םירחא

תוצע

הספדהל

תנכות

תספדמה

הקוזחת

ןורתפ

תויעב

םירזבא

םיילנויצפוא

טרפמ

םירמוח

םילכתמ

תועדוה

םינייפאמ

םידחוימ

הלעפה

הנושאר

רוביח

תספדמה

תספדה

םימוליצ

תספדה

םיכמסמ

םירחא

תוצע

הספדהל

תנכות

תספדמה

הקוזחת

ןורתפ

תויעב

םירזבא

םיילנויצפוא

טרפמ

םירמוח

םילכתמ

תוספדמ